Katalog informacij javnega značaja


Uradne ure v dopoldanskem času:
ponedeljek, sreda, petek
od 8.00 do 12.00

torek, četrtek od 8.00 do 9.00

Uradne ure v popoldanskem času:
ponedeljek od 13.00 do 15.00
sreda od 13.00 do 17.00


Katalog informacij javnega značaja je zbirka podatkov, ki se nanašajo na ustanovitev in delovanje javnega socialnovarstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor ter vsebuje podatke o ustanovitvi, vodstvu, kontaktih, organizaciji in delovnem področju zavoda, zavezujoči zakonodaji, ki služi kot pravna podlaga za ustanovitev in delovanje zavoda ter internih pravilnikih in drugih aktih, ki usmerjajo delovanje zavoda.

* Za informacije iz kataloga nas kontaktirajte.

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Centra za pomoč na domu Maribor

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

 

Center za pomoč na domu Maribor

 

Poslovni naslov/sedež:

Trubarjeva ulica 27, 2000 Maribor

Telefon:

02/235 05  20

Elektronska pošta:

info@pomocnadomu.eu

Odgovorna uradna oseba:

direktorica   -   mag. Barbara Žgajner

Datum prve objave kataloga:

* predhodnja verzija kataloga objavljena 10.7.2018

Datum zadnje spremembe:

29.4.2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.centerzapomocnadomu.eu

Druge oblike kataloga

tiskana oblika - dostopna na sedežu zavoda med 8.00 in 14.00 uro

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a

Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovna naloga zavoda je izvajanje javne službe pomoč na domu.

Storitev je namenjena osebam, ki imajo urejene osnovne bivalne in druge pogoje za življenje v svojem domačem okolju in se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati ali negovati sami, njihovi svojci pa tega ne zmorejo ali nimajo možnosti.

 

S svojim delom zavod omogoča lažje in kvalitetnejše življenje vsem tistim, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil, gospodinjski pomoči in pri ohranjanju socialnih stikov. S tem pripomoremo k bolj kakovostnem življenju starostnikov in drugih upravičencev na njihovem domu.

 

Poleg navedene osnovne dejavnosti zavod opravlja in izvaja tudi dopolnilne programe:

-       Izobraževalni program strokovnega usposabljanja za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoči na domu – socialni/a oskrbovalec/ka na domu;

-       programe javnih del, program prostovoljstva, projekt knjižnica za starejše, preventivni program Stop nasilju – preventivni program za preprečevanja nasilja nad starejšimi,…

-       kot izvedbeni partner zavod sodeluje v projektu Večgeneracijskega centra Štajerska (VGC Štajerska).

 

Na področju dostopa do informacij javnega značaja je Center za pomoč na domu Maribor tako kot vse osebe javnega prava zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga.

 

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V skladu z Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Centra za pomoč na domu Maribor, je delo zavoda organizirano na sledeči način in v spodaj navedenih notranjih organizacijskih enotah:

 

PRAVNA IN FINANČNA SLUŽBA

Trubarjeva ulica 27, 2000 Maribor

E-naslov: info@pomocnadomu.eu

Telefon: 02/235 05 20

 

STROKOVNA SLUŽBA

Trubarjeva ulica 27, 2000 Maribor

E-naslov: info@pomocnadomu.eu

Telefon: 02/235 05 20

Telefon: 02/235 05 24,

            02/235 05 25,

            02/235 05 26,

            02/235 05 27

 

ORGANI ZAVODA

- Svet zavoda,

- direktor,

- Strokovni svet.

 

 

Organigram organa

 

 

Povezava na dokument Organigram zavoda.

 

 

2.b

Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

 

mag. Barbara Žgajner, direktorica,

02/235 05 20; info@pomocnadomu.eu

2.c

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

   

Pomembnejši državni predpisi, ki neposredno ali posredno urejajo delovno področje zavoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spodaj našteti pomembnejši zakoni, predpisi in drugi akti so dostopni na spletnih straneh:

-         Pravno –informacijskega sistema RS (PIRS), ki je skrbnik Registra predpisov v RS - http://www.pisrs.si/Pis.web/

-         Državnega zbora - https://www.dz-rs.si/

-         Uradnega lista RS - https://www.uradni-list.si/

 

-         Zakon o socialnem varstvu,

-         Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva,

-         Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev,

-         Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

-         Kodeks etičnih našel v socialnem varstvu,

-         Kodeks ravnanja javnih uslužbencev,

-         Zakon o prostovoljstvu,

-         Etični kodeks organiziranega prostovoljstva,

-         Resolucija o nacionalnem programu za področje socialnega varstva za obdobje 2013-2020,

-         Zakon o zavodih,

-         Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,

-         Zakon o varstvu osebnih podatkov,

-         Zakon o splošnem upravnem postopku,

-         Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,

-         Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,

-         Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,

-         Zakon o javnih financah,

-         Zakon o računovodstvu,

-         Zakon o javnih uslužbencih,

-         Zakon o delovnih razmerjih,

-         Zakon o varnosti in zdravju pri delu,

-         Zakon o varstvu osebnih podatkov,

-         Zakon o računovodstvu,

-         Zakon o splošnem upravnem postopku,

-         Zakon o javnih naročilih,

-         Zakon o javnih financah,

-         Kolektivna pogodba za javni sektor,

-         Kolektivna pogodba za negospodarstvo,

-         Zakon o zdravstveni dejavnosti,

-         Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev,

-         Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva,

-         in drugi zakoni in podzakonski predpisi, ki urejajo področje dela zavoda.

Predpisi lokalnih skupnosti

 

Register predpisov lokalnih skupnosti (RPLS) - http://www.rpls.si/

 

Predpisi EU

 

 

 

 

Povezava na evropski register predpisov:

-       Portal EU - http://europa.eu/

-       Zakonodalja EU - http://eur-lex.europa.eu/

 

-       e-uprava  - http://e-uprava.gov.si/

2.e

Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povezave do državnega in lokalnega registra predpisov:

-         Pravno –informacijskega sistema RS (PIRS), ki je skrbnik Registra predpisov v RS - http://www.pisrs.si/Pis.web/

-         Državnega zbora - https://www.dz-rs.si/

-         Uradnega lista RS - https://www.uradni-list.si/

-         Register predpisov lokalnih skupnosti (RPLS) - http://www.rpls.si/

 

Povezava na EU portal:

-       Portal EU - http://europa.eu/

-       Zakonodalja EU - http://eur-lex.europa.eu/

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

 

 

 

- Statut Centra za pomoč na domu Maribor,

 

- Odlok o ustanovitvi javnega socialnovarstvenega zavoda Center za pomoč na domu Maribor.

 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

 

 

 

 

- Odločanje o postopkih pričetka ali prenehanja zagotavljanja storitve pomoči na domu brez soglasja uporabnika,

- postopek odločanja o dostopu do informacij javnega značaja,

- odločanje v postopkih po zakonu, ki določa varstvo osebnih podatkov.

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         kadrovska evidenca o zaposlenih delavcih;

-         evidenca stroškov dela;

-         evidenca o izrabi delovnega časa in letnega dopusta;

-         evidenca o izbranih in neizbranih kandidatih za prosta delovna mesta;

-         evidenca o usposabljanjih iz varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom;

-         evidenca o napotitvi zaposlenih na predhodne in obdobne zdravstvene preglede;

-         evidenca o strokovnem izobraževanju in usposabljanju zaposlenih;

-         evidenca podatkov o članih Sveta zavoda in Strokovnega sveta;

-         evidence izdanih potrdil o zaključenem strokovnem izobraževanju za poklic socialna oskrbovalka na domu (katerega pridobitev je pogoj za pristop k izpitu za pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije socialni oskrbovalec na domu),

-         Evidenca javnih naročil,

-         Evidenca podatkov o uporabnikih socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu.

2.i Seznam informatiziranih zbirk podatkov s katerimi razpolaga zavod

Seznam zbirk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-       Katalog opravil v okviru zagotavljanja storitve pomoč družni na domu v obliki socialne oskrbe na domu,

-       Katalog - evidenca o zaposlenih delavcih,

-       Katalog - evidenca o prostovoljcih,

-       Katalog - evidenca o delavcih zaposlenih v programih javnih del,

-       Katalog - evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja,

-       Katalog - evidenca o poškodbah pri delu,

-       Katalog - evidenca o porodniškem dopustu, o koriščenju dopusta za nego in varstvo  otroka, očetovskega dopusta,

-       Katalog - evidenca o krajšem delovnem času zaposlenih zaradi nege in varstva otroka,

-       Katalog - evidenca o stroških dela,

-       Evidenca o predhodnih in obdobnih zdravstvenih pregledih,

-       Evidenca o poškodbah pri delu,

-       Evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkusih iz praktičnega dela požarne varnosti,

-       Evidenca javnih naročil,

-       Evidenca podatkov o uporabnikih socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu,

-       Evidenca podatkov o članih Sveta zavoda in Strokovnega sveta.

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

 

 

 

 

 

 

 

-      Katalog opravil v okviru zagotavljanja storitve pomoč družni na domu v obliki socialne oskrbe na domu,

-      informacija o čakalnih dobah na vključitev,

-      število evidentiranih čakajočih upravičencev po občinah za katere zavod opravlja storitve pomoči na domu,

-      cenik storitev,

-      informacije o prostih delovnih mestih,

-      informacije o javnih naročilih,

-      informacije o izobraževalnem programu NPK socialni oskrbovalec.

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostop do informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki je določen v naslednjih predpisih:

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2003 z dopolnitvami in spremembami),

- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/2016),

- Večina informacij je dostopna prek spleta ob vsakem času na spletni strani www.centerzapomocnadomu.eu

- prosilec lahko zahteva dostop do informacije javnega značaja s pisno zahtevo ali z neformalno zahtevo - kontaktni podatki so navedeni v točki 1 in 2.a tega kataloga,

- dostopnost do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami v skladu z 12. členom uredbe: vse informacije je možno pridobiti tudi v pisni obliki (fizična in elektronska kopija).

 

Neposreden dostop

  • osebno

Stranke lahko do informacij javnega značaja dostopajo, če se osebno zglasijo v zavodu (dostop je prilagojen tudi za ljudi s posebnimi potrebami). Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen v prostorih zavoda.

  • po elektronski poti

Dostop do informacij javnega značaja je omogočen tudi na internetu, in sicer na spletnem naslovu zavoda www.pomocnadomu.eu .


Dostop na podlagi posebne zahteve

Informacije, ki niso neposredno dostopne v prostorih zavoda ali na spletni strani zavoda, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v prostorih zavoda, po pošti ali po elektronski pošti na naslov info@pomocnadomu.eu .

Na podlagi vaše zadeve je zavod dolžan posredovati informacijo, če seveda to lahko stori brez preoblikovanja in obdelovanja informacij, ki jih ima, v odgovor, ki ga zahtevate. Dostop do zahtevane informacije lahko zavrne le v zakonsko določenih razlogih, naštetih v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, kot na primer:

  • tajni podatek,
  • poslovna skrivnost,
  • osebni podatek, ki pomeni kršitev varstva osebnih podatkov,
  • podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka,
  • podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi škodovalo izvedbi postopka,
  • podatek dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnosti zavoda in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti zavoda.

Ob pozitivno rešeni zahtevi vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da vam jo bomo dali na vpogled ali pa vam zagotovili prepis, fotokopijo ali elektronski zapis (odvisno od vaše zahteve in možnosti zavoda). 

Stroškovnik

Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen.

Cena materialnih stroškov najpogostejših storitev posredovanja informacij javnega značaja je določena v skladu z  veljavnim cenikom dodatnih storitev zavoda, ki ga sprejme Svet zavoda.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih INFORMACIJ javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

 

 

 

 

 

 

 

1.       osnovni podatki o zavodu,

2.       informacije o delovanju zavoda,

3.       odlok o ustanovitvi in statut zavoda,

4.       število evidentiranih čakajočih upravičencev po občinah za katere zavod opravlja storitve pomoči na domu,

5.       cenik storitev,

6.       prosta delovna mesta,

7.       informacije o izobraževalnem programu NPK socialni oskrbovalec,

8.       informacije s področja storitev in programov za uporabnike,

9.       sporočila za javnost ter druge novice,

10.    druge informacije javnega značaja, v skladu z zakonodajo.

 

Maribor, 29.4.2019

direktorica

mag. Barbara Žgajner

 

 

 

  • Obrazec zahteve ni predpisan in zahteve ni treba obvezno vložiti na tem obrazcu, lahko pa vam je v pomoč glede informacij, ki jih potrebujemo, da vam lahko odgovorimo.

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja

Zahteva za ponovno uporabo informacij/zbirk podatkov javnega značaja

 

 

 

left
right